dnes je 25.7.2024

Input:

339/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

339/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 21. augusta 2023
o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Pedagogická dokumentácia škôl
(1) Pedagogickú dokumentáciu materskej školy tvorí
a) triedna kniha,
b) osobný spis dieťaťa.
(2) Pedagogickú dokumentáciu základnej školy tvorí
a) triedna kniha,
b) triedny výkaz,
c) katalógový list žiaka,
d) protokol o komisionálnej skúške.
(3) Pedagogickú dokumentáciu strednej školy tvorí
a) triedna kniha,
b) triedny výkaz,
c) denník evidencie odborného výcviku, ak ide o strednú odbornú školu,
d) katalógový list žiaka,
e) protokol o maturitnej skúške,
f) protokol o záverečnej skúške, ak ide o strednú odbornú školu,
g) protokol o absolventskej skúške, ak ide o konzervatórium a školu umeleckého priemyslu,
h) protokol o komisionálnej skúške.
(4) Pedagogickú dokumentáciu základnej umeleckej školy tvorí
a) triedna kniha,
b) triedny výkaz,
c) katalógový list žiaka,
d) protokol o záverečnej skúške,
e) protokol o komisionálnej skúške.
(5) Pedagogickú dokumentáciu jazykovej školy tvorí
a) triedna kniha,
b) evidencia poslucháčov na príslušný školský rok,
c) protokol o štátnej jazykovej skúške, ak ide o jazykovú školu, ktorá má oprávnenie vykonávať štátnu jazykovú skúšku, ktorého súčasťou sú protokol o písomnej časti štátnej jazykovej skúšky a protokol o ústnej časti štátnej jazykovej skúšky.
§ 2
Pedagogická dokumentácia školských výchovno-vzdelávacích zariadení a špeciálnych výchovných zariadení
(1) Pedagogickú dokumentáciu školských výchovno-vzdelávacích zariadení tvorí
a) triedna kniha,
b) osobný spis dieťaťa, ak ide o školský klub detí,
c) osobný spis žiaka, ak ide o školský internát,
d) denný záznam školského zariadenia, ak ide o školský internát,
e) denník výchovnej skupiny, ak ide o školský internát.
(2) Pedagogickú dokumentáciu špeciálnych výchovných zariadení tvorí
a) triedna kniha triedy pri diagnostickom centre,
b) osobný spis dieťaťa,
c) denník výchovnej skupiny.
§ 3
Ďalšia dokumentácia škôl a školských zariadení
(1) Ďalšiu dokumentáciu materskej školy tvorí najmä
a) denný poriadok,
b) zápisnica z rokovania pedagogickej rady,
c) zápisnica z rokovania metodického združenia, ak je zriadené,
d) záznam z pedagogického diagnostikovania,
e) dokumentácia o aktivitách podľa § 28 ods. 16 zákona.
(2) Ďalšiu dokumentáciu základnej školy tvorí najmä
a) rozvrh hodín,
b) zápisnica z rokovania pedagogickej rady,
c) zápisnica z rokovania predmetovej komisie, ak je zriadená,
d) zápisnica z rokovania metodického združenia, ak je zriadené,
e) dokumentácia o záujmovej činnosti školy,
f) dokumentácia o aktivitách podľa § 30 ods. 6 zákona.
(3) Ďalšiu dokumentáciu strednej školy tvorí najmä
a) rozvrh hodín,
b) zápisnica z rokovania pedagogickej rady,
c) zápisnica z rokovania predmetovej