dnes je 19.7.2024

Input:

341/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole

341/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 21. augusta 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 17 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 182/2023 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa slová „sa zaraďujú“ nahrádzajú slovami „zaraďuje riaditeľ materskej školy (ďalej len „riaditeľ“) po predchádzajúcom prerokovaní pedagogickou radou“.
2. V § 1 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „materskej školy (ďalej len „riaditeľ“)“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo obmedzenie prevádzky materskej školy“.
3. § 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Na kvalitu predprimárneho vzdelávania v materskej škole dohliada pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa podľa osobitného predpisu,1ktorým je riaditeľ, zástupca riaditeľa alebo na základe poverenia riaditeľa pedagogický zamestnanec zaradený do kariérovej pozície supervízor; tým nie je dotknutá pôsobnosť riaditeľa podľa osobitného predpisu.1a“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1Príloha č. 1, 1. diel, I. časť, oddiely A a B vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.


1a§ 5 ods. 1 a ods. 2 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z. z.“.

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1b a poznámka pod čiarou k odkazu 1b.
4. Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1bPríloha č. 1, 1. diel, I. časť, oddiel A bod 21, oddiel B bod 6 a oddiel C bod 10 vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.“.
5. V § 4 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, korčuliarsky výcvik jedna kvalifikovaná osoba na najviac osem detí,“.
6. V § 4 ods. 4 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) až h), ktoré znejú:
„e) snoubordingový výcvik jedna kvalifikovaná osoba na najviac šesť detí,
f) cyklistický výcvik jedna kvalifikovaná osoba na najviac päť detí,
g) lezecký výcvik jedna kvalifikovaná osoba na najviac štyri deti,
h) iný výcvik jedna kvalifikovaná osoba na najviac osem detí so zohľadnením poveternostných podmienok, dĺžky a náročnosti výcviku a výstroja a vybavenia detí,“.

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno i).
7. V § 4 ods. 5 sa slová „výletu alebo exkurzie sa o organizačnom zabezpečení výletu alebo exkurzie“ nahrádzajú slovami „súčasti