dnes je 19.7.2024

Input:

345/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 82/2012 Z. z. o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov

345/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. augusta 2023,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 82/2012 Z. z. o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. k) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 82/2012 Z. z. o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 1 sa za riadok
 
„N01BB02
Lidokaín
amp.“

vkladajú dva nové riadky, ktoré znejú:
 
„N01BB03
Mepivakaín
amp.
N01BB58
Artikaín
amp.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.
 
Michal Palkovič v. r.