dnes je 28.5.2024

Input:

347/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

347/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. augusta 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 290/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 13/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 59/2019 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 32/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 12/2022 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 105/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 5 sa za slovami „prílohe č. 8“ vypúšťa čiarka a slová „ak § 10c neustanovuje inak“.
2. V nadpise § 10c a v § 10c sa slová „do 31. decembra 2023“ nahrádzajú slovami „do 31. augusta 2023“.
3. V prílohe č. 8 sa tabuľka A dopĺňa tridsiatym druhým riadkom, ktorý znie:
 
„32.
Bratislava
Nemocnica BORY, a. s.
1.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. augusta 2023 okrem čl. I prvého bodu a tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023.
 
Ľudovít Ódor v. r.