Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

349/2019 Z.z., Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z.

349/2019 Z. z.
OPATRENIE
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 23. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe č. 1 druhej časti riadok 2.1. znie:
 
„2.1. Označenie stavby
Názov stavby
Názov ulice, súpisné číslo a orientačné čísloba
PSČ
Obec/Mesto“.
2. V prílohe č. 1 sa druhá časť dopĺňa riadkom 2.15., ktorý znie:
 
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore