dnes je 3.12.2023

Input:

35/1955 Sb., Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci

č. 35/1955 Zb.
[zrušené nepriamo č. 122/1962 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. července 1955
o změně a doplnění vládního nařízení č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:
Čl. I.
Ustanovení §§ 4 a 5 vládního nařízení č. 98/1952 Sb. se mění a zní:
㤠4.
(1) Zjistí-li orgány státní obchodní inspekce, že došlo k porušení zákonů, usnesení a nařízení vlády, jakož i nařízení, směrnic a příkazů ve věcech vnitřního obchodu,
a) dávají vedoucím obchodních podniků a podniků společného stravování závazné pokyny a lhůty k odstranění zjištěných nedostatků a přestupků proti předpisům ve věcech vnitřního obchodu a kontrolují jejich splnění,
b) ukládají na místě blokové pokuty pracovníkům obchodních podniků a podniků společného stravování,
c) ukládají provinivším se pracovníkům obchodních podniků a podniků společného stravování pokuty od 100,- Kčs do 2000,- Kčs; mohou také navrhovat nadřízeným orgánům uložení disciplinárních trestů,
d) odevzdají vyšetřujícím orgánům materiál k trestnímu stíhání osob, které způsobily nedodržování maloobchodních cen, záměny druhů prodávaného zboží, oklamání kupujících nebo jiné nedovolené machinace.
(2) K opatření podle odstavce 1 písm. c) je oprávněný pouze krajský obchodní inspektor.
(3) Orgány státní obchodní inspekce mají při provádění své činnosti právo:
a) vstupovat do výrobních, skladových a jiných prostorů obchodních podniků a organisací a podniků společného stravování,
b) zakazovat prodej zboží nevhodného k zásobování obyvatelstva,
c) vyloučit z používání nesprávné váhy a míry,
d) v nutných případech zjistit zůstatky zboží a pokladní hotovosti v těch obchodních podnicích a podnicích společného stravování, kde byly odhaleny vážné nedostatky v obchodě.
(4) Obchodní podniky a organisace a podniky společného stravování jsou povinny předložit inspektorům státní obchodní inspekce na požádání všechny doklady, zprávy a vysvětlivky, nezbytné k provádění jejich úkolů.
§ 5.
(1) Z rozhodnutí krajských obchodních inspektorů o uložení pokuty lze se odvolat do 15 dnů k hlavnímu obchodnímu inspektorovi, který o odvolání rozhodne s konečnou platností do tří týdnů ode dne, kdy mu bylo doručeno.
(2) Pokuty lze uhrazovat administrativními srážkami ze mzdy; mohou být vymáhány též soudní exekucí. Pokuty připadají státu.“
Čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitřního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Krajčír v. r.