dnes je 14.4.2024

Input:

35/1962 Sb., Zákon o měrové službě, platné do 31.1.1991

č. 35/1962 Zb.
[zrušené č. 505/1990 Zb.]
ZÁKON
ze dne 29. března 1962
o měrové službě
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Oddíl I
§ 1
Úvodní ustanovení
Jedním z důležitých předpokladů pro rozvoj národního hospodářství je správné měření. K tomu je třeba zajistit jeho jednotnost a soustavně zavádět a používat nová moderní měřidla a měřící metody. Jednotnosti a správnosti měření se dosáhne zajištěním základních etalonů zákonných měr, organizovanou a systematikou kontrolou používaných měřidel a měřících zařízení a stanovením a dodržováním správného způsobu měření. Zlepšení na tomto úseku se projeví příznivými důsledky v celém národním hospodářství. Přispěje především ke zvýšení kvality a spolehlivosti výrobků, docílení úspory materiálů, zvýšení bezpečnosti při práci, zlepšení zdravotnické péče a zdokonalení ochrany zájmů spotřebitelů.
Oddíl II
Zákonné míry
§ 2
Druhy zákonných měr
Zákonnými měrami jsou jednotky základní (§ 3) a jednotky druhotné (§ 4).
§ 3
Jednotky základní
(1) Jednotkou délky je metr (m).
(2) Jednotkou hmoty je kilogram (kg).
(3) Jednotkou času je sekunda (s).
(4) Jednotkou elektrického proudu je ampér (A).
(5) Jednotkou teplotního rozdílu je stupeň (Kelvinův nebo Celsiův stupeň, deg, stupeň K, stupeň C).
(6) Jednotkou svítivosti je kandela (cd).
§ 4
Jednotky druhotné
Jednotky druhotné, které jsou přímo nebo nepřímo odvozeny z jednotek základních, se stanoví státní technickou normou; státní technická norma stanoví též definice a označování zákonných měr, násobky a díly zákonných měr a způsob přechodného používání některých měr a měřidel, které neodpovídají ustanovením tohoto zákona.
§ 5
Závaznost zákonných měr
(1) Při výrobě, v obchodě, dopravě, zdravotnictví, ve vědě, technice i ve všech ostatních oborech národního hospodářství, jakož i při právním styku musí se při údajích měrových hodnot, pro které jsou stanoveny zákonné míry, užívat jen těchto měr.
(2) V atomové a jaderné fyzice, v astronomii a ve spektroskopii je dovoleno užívat i jiných než zákonných měr; totéž platí ve styku s cizinou.
Oddíl III
Organizace měrové služby
§ 6
Orgánem měrové služby je Úřad pro normalizaci, do něhož se začleňují všechny dosavadní orgány této služby; jeho název se mění na Úřad pro normalizaci a měření. Součástí úřadu jsou jeho oddělení, zřízená v jednotlivých krajích.
§ 7
(1) V oboru státní měrové služby Úřad pro normalizaci a měření odpovídá za zajišťování jednotnosti a správnosti měr, měřidel, měřících přístrojů (dále jen „měřidel“) a měření, jakož i za soustavné zvyšování jejich technické úrovně a přesnosti; za tím účelem zejména
a) uchovává státní etalony (přesná kontrolní měřidla) fyzikálních a technických jednotek a veličin a zajišťuje jejich porovnávání s mezinárodními etalony a státními etalony jiných států;
b) provádí výzkum a vývoj v oboru státní etalonáže;
c) pečuje v oboru měření o uplatnění vědeckých poznatků a o všeobecné rozšíření a používání pokrokových zkušebních metod;
d) účastní se mezinárodní metrologické spolupráce;
e) provádí koordinaci rozvoje měřící techniky;
f) stanoví všeobecné povinnosti týkající se výroby měřidel, jakož