dnes je 9.12.2023

Input:

35/1968 Sb., Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se mění vyhláška č. 156/1957 Ú.l. o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl

č. 35/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
Ústřední správy geodézie a kartografie
ze dne 28. února 1968,
kterou se mění vyhláška č. 156/1957 Ú. l., o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl
Ústřední správa geodézie a kartografie stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 vládního nařízení č. 1/1954 Sb., o zřízení Ústřední správy geodézie a kartografie:
Čl. I
Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie č. 156/1957 Ú. l., o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl, se mění takto:
1. § 2 písm. c) zní:
„c) zakládání evidence nemovitostí, udržování jejího souladu se skutečným stavem, provádění hospodářskotechnických a jiných úprav pozemků, evidence a ochrany půdy,“
2. První věta § 5 odst. 2 zní:
„Orgány a organizace jsou povinny ohlásit práce uvedené v odstavci 1 nejméně 14 dnů před jejich započetím oblastnímu ústavu geodézie (dále jen „oblastní ústav“), v jehož obvodu působnosti jsou práce prováděny.“
3. V § 7 odst. 2 se vypouští poslední věta.
4. § 15 zní:
㤠15
Distribuce kartografických děl
Distribuce kartografických děl, která jsou vydávána v působnosti ÚSGK pro potřebu orgánů a organizací, zajišťují oblastní ústavy. Distribuci kartografických děl vydávaných v působnosti ÚSGK pro učební potřebu škol nebo pro veřejnost provádějí svými organizacemi příslušné ústřední orgány v dohodě s ÚSGK.“
5. § 16 zní:
㤠16
Dokumentace kartografických děl
Dokumentaci kartografických děl provádí Kartografický a geodetický fond. Každý, kdo vyhotovuje, rozmnožuje nebo vydává kartografická díla (§ 11 odst. 1 a 3 a § 12 odst. 1) je povinen dodat bezplatně k dokumentačním účelům po dvou výtiscích (nebyl-li tisk prováděn, po dvou vyhotoveních) kartografických děl vydaných v českých krajích Kartografickému a geodetickému fondu, pobočce v Praze, a kartografických děl vydaných na Slovensku kartografickému a geodetickému fondu v Bratislavě, a to do jednoho měsíce po rozmnožení kartografického díla, popřípadě ukončení práce.“
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Předseda:
Ing. Průša v. r.