dnes je 17.4.2024

Input:

35/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu

35/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. februára 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu
Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písm. b) prvom bode sa za slovo „Gruzínska,“ vkladajú slová „Indickej republiky,“.
2. V § 1 písm. c) prvom bode sa slovo „štyri“ nahrádza slovom „tri“.
3. V § 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) užívateľský zamestnávateľ spĺňa podmienky podľa písmena c), ak ide o dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny,“.

Doterajšie písmena d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
4. V § 1 písm. f) sa slová „počet 2 000“ nahrádzajú slovami „počet 10 000“.
5. V § 2 odsek 1 znie:
„(1) Zamestnávateľ predkladá Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy2
a) návrh zoznamu štátnych príslušníkov tretích krajín podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
b) súhlas užívateľského zamestnávateľa s dočasným pridelením štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v návrhu zoznamu podľa písmena a), ak zamestnávateľom je agentúra dočasného zamestnávania.“.
6. V § 2 ods. 2 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Robert Fico v. r.