Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

350/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia

350/2019 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 17. októbra 2019,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 1 písm. i) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 184/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a) podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia (ďalej len „drezúra zvieraťa“),
b) zoznam zvierat, ktorých použitie na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia je zakázané [§ 22 ods. 4 písm. c) zákona].
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) verejným vystúpením verejnosti prístupné jednorazové alebo opakované predvádzanie zvieraťa alebo činnosti so zvieraťom, pri ktorom sa predvádzajú cviky, úkony alebo iné činnosti, ktoré zviera získalo výcvikom; za verejné vystúpenie sa nepovažuje komentované kŕmenie a náučné prednášky v zoologickej záhrade alebo v zariadení na záchranu chránených živočíchov,1) predvádzanie činnosti so služobným zvieraťom2) na kultúrnom, vzdelávacom, športovom alebo spoločenskom podujatí a použitie sokoliarskeho dravca na sokoliarskom vystúpení,
b) výcvikom vplyv človeka na zviera na účel získania, upevnenia alebo vylepšenia určitého správania alebo činnosti zvieraťa, ktoré nie je nevyhnutné pre jeho prežitie alebo pre bežnú manipuláciu s ním počas kŕmenia, prepravovania a ošetrovania.
§ 3
(1) Drezúra zvieraťa sa vykonáva v ohraničenom priestore (ďalej len „manéž“), ktorý
a) umožňuje bezpečný pohyb zvieraťa,
b) svojou konštrukciou a svojím vybavením minimalizuje možnosti zranenia alebo iného poškodenia zvieraťa,
c) má rozmery, ktoré zodpovedajú druhu zvieraťa, a
d) vylučuje možnosti úniku zvieraťa do priestoru nachádzajúceho sa mimo manéže.
(2) Manéž, ktorej podklad netvorí hlinitý povrch, piesčitý povrch alebo trávnik, musí mať podklad pokrytý od zeme 8 cm až 10 cm hrubou vrstvou zeminy alebo piesku, na ktorý sa navezie 8 cm až 10 cm hrubá vrstva drevených pilín.
(3) Namiesto drevených pilín možno na účel podľa odseku 2 použiť iný materiál, ak je tvárny, nepružiaci, nekĺzavý a bezpečný pre pohyb zvieraťa.
(4) Hrany použitých konštrukcií a ohradenie manéže musia byť zaoblené bez vyčnievajúcich častí. Pre prístup zvieraťa do manéže a pre návrat zvieraťa z manéže sa vytvára dostatočne široký prístupový priestor, ktorý je bez cudzích predmetov a prekážok.
(5) Ak sa pri drezúre zvieraťa využívajú zvuky alebo osvetlenie, zviera sa na ne privyká postupne.
(6) Drezúra zvieraťa sa nevykonáva so zvieraťom, ktoré je
a) gravidnou samicou v druhej polovici gravidity alebo kojacou samicou,
b) fyzicky vyčerpané, choré alebo javí príznak choroby,
c) pod vplyvom dopingu,
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore