dnes je 22.6.2024

Input:

350/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. augusta 2023 č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operácií

350/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovenia § 10d ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 389/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
opatrenie zo 16. augusta 2023 č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operácií.
Týmto opatrením sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania, ktoré aplikuje Štátna pokladnica pri vykonávaní všeobecného monitoringu realizovaných platobných operácií.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 15/2023, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.