dnes je 25.7.2024

Input:

353/2023 Z.z., Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

353/2023 Z. z.
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 22. augusta 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 66a ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 sa slová „až 5“ nahrádzajú slovami „až 7“.
2. V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, je
a) vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu2alebo
b) vek účastníka podľa roku jeho narodenia uvedený v prílohe č. 4, ak ho nie je možné určiť podľa písmena a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2§ 65 a § 293ff zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
3. § 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa nezohľadňuje
a) počet vychovaných detí,
b) nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie a nároky vyplývajúce zo zaradenia služby do I. alebo II. kategórie funkcií.
(7) Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa na účely určenia prognóz dôchodkových dávok v príslušnom kalendárnom roku neuplatní všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydá v príslušnom kalendárnom roku; príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa určujú prognózy dôchodkových dávok.“.
4. V prílohe č. 1 časti I. „všeobecné zásady zostavovania výpisu účastníka“ bode 6 písm. a) druhom bode úvodnej vete sa za slovo „scenára“ vkladajú slová „spolu s jej číselnou hodnotou“.
5. V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písm. h) sa za slová „dovŕšil vek podľa § 4 ods. 2“ vkladajú slová „alebo ods. 3“.
6. V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písm. k) sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, uvádza sa aj text „Váš predpokladaný dôchodkový vek potrebný na starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne“.“.
7. V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písmeno l) znie:
„l) Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, uvádza sa vek podľa § 4 ods. 2. Ak ide