dnes je 25.7.2024

Input:

354/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch

354/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 21. augusta 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 517/2022 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:
㤠2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) odporúčanou hodnotou hodnota ukazovateľa, ku ktorej smeruje asanačná činnosť a ochranná činnosť v povodí a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,1
b) medznou hodnotou limitujúca hodnota ukazovateľa na zaradenie do príslušnej kategórie štandardných metód úpravy surovej vody na pitnú vodu,
c) surovou vodou voda
1. z podzemného vodárenského zdroja alebo z povrchového vodárenského zdroja, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody podľa osobitného predpisu2a ktorú je potrebné upravovať,
2. z podzemného vodárenského zdroja, ktorú je potrebné zdravotne zabezpečiť spravidla dezinfekciou na plnenie požiadavky na kvalitu pitnej vody podľa osobitného predpisu,2
d) vodou z podzemného vodárenského zdroja, ktorá spĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody podľa osobitného predpisu,2voda bez nutnosti použitia dezinfekcie, ktorá sa odoberá v prirodzenom stave a sledovanie jej kvality sa vykonáva podľa osobitného predpisu,2
e) akumuláciou surovej vody zadržiavanie surovej vody v akumulačnej nádrži surovej vody,
f) upravovanou vodou voda po vstupe do prvého technologického stupňa úpravy vody a počas celého technologického procesu na úpravni vody, ktorá spadá do kategórie štandardných metód úpravy vody A1 - A3 okrem úpravy len dezinfekciou,
g) upravenou vodou voda po výstupe z posledného technologického stupňa úpravy vody alebo na odtoku z úpravne vody, ak spĺňa požiadavky na ukazovatele pre kvalitu pitnej vody,2je zároveň pitnou vodou,
h) vodou upravenou len dezinfekciou voda, ktorá nevstupuje do technologického procesu na úpravni vody, na ktorej úpravu na vodu spĺňajúcu požiadavky na kvalitu pitnej vody postačuje jej zdravotné zabezpečenie,
i) úpravou vody proces, ktorý je zameraný na zlepšenie kvality surovej vody na dosiahnutie kvality vody podľa osobitného predpisu2alebo na zachovanie kvality pitnej vody vrátane dezinfekcie,
j) technologickým procesom súbor technologických stupňov na úpravni vody určených na zlepšenie kvality surovej vody na dosiahnutie kvality vody podľa