dnes je 25.7.2024

Input:

355/2023 Z.z., Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších predpisov

355/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 28. augusta 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších predpisov
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 9, 10 a 23 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z. a vyhlášky č. 410/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 4 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b) príprava na overenie odbornej spôsobilosti,
c) overenie odbornej spôsobilosti,“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno d).
2. V § 7 odsek 9 znie:
„(9) Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti sa uskutoční najskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
3. V § 10 ods. 5 písmeno c) znie:
„c) dátum narodenia,“.
4. V § 12 ods. 1 úvodná veta znie: „Odbornú prípravu podľa § 4 alebo § 5 vykonávajú zamestnanci prevádzkovateľa špecializovaného zariadenia na základe poverenia podľa § 10 ods. 2 v týchto pracovných funkciách:“.
5. V § 12 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zamestnancov“ vkladajú slová „držiteľa povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) alebo c) zákona pre konkrétne jadrové zariadenie“.
6. V 12 ods. 1 písm. b) sa za slovo „simulátore“ vkladajú slová „pre konkrétne jadrové zariadenie“.
7. V § 13 odsek 1 znie:
„(1) Odborná spôsobilosť lektorov podľa § 12 ods. 1 písm. a) alebo b) sa overuje ústnou skúškou pred skúšobnou komisiou pre lektorov podľa § 6 ods. 4.“.
8. V § 13 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.
9. V § 14 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „na základe splnenia kvalifikačných požiadaviek a úspešného overenia odbornej spôsobilosti“.
10. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
㤠18a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2024
Doba platnosti preukazu o odbornej spôsobilosti vydaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2023 sa končí dňom uvedeným v preukaze o odbornej spôsobilosti.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
 
Marta Žiaková v. r.