dnes je 19.7.2024

Input:

360/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov

360/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 144/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2022 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 298/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.“.
2. Za § 6b sa vkladajú § 6c a 6d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠6c
Prechodné ustanovenia účinné od 15. septembra 2023
(1) Za obdobie od 15. septembra 2023 do 31. decembra 2023 sa za príjem na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi nepovažuje suma zvýšenia
a) dôchodkovej dávky v roku 2023 okrem sumy zvýšenia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo po priznaní predčasného starobného dôchodku,
b) dávky výsluhového zabezpečenia v roku 2023,
c) sociálneho dôchodku, ktorý bol priznaný z dôvodu invalidity, v roku 2023,
d) úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty v roku 2023,
e) rodičovského príspevku v roku 2023.
(2) Za príjem sa na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia nepovažuje tento príjem poskytnutý podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov:
a) zvýšenie sumy opakovaného príspevku náhradnému rodičovi za máj 2022,
b) opakovaný príspevok náhradnému rodičovi za máj 2022,
c) zvýšenie sumy pomoci