Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

361/2021 Z.z., Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z.

361/2021 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo 6. októbra 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. b), c), h) až l) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písm. a) sa číslo „2021“ nahrádza číslom „2022“.
2. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
3. V § 7 odsek 1 znie:
„(1) Návrh ceny sa predkladá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky.25aVyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 16 sa predkladajú v elektronickej podobe vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

25a§ 3 písm. l) a § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.
4. V § 8 ods. 1 definícii veličiny Z sa za slová „ekonomických parametrov“ vkladajú slová „v roku t-1 a ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 4 ods. 1 písm. c)“.
5. V § 8 odsek 2 znie:
„(2) Faktor investičného rozvoja Yt sa vypočíta podľa vzorca
kde
OVt-1 je hodnota odpisov hmotného a nehmotného majetku a nájomného podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h) v eurách využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody skutočne zaradeného do účtovníctva do konca roka t-1,
QVTt-1 je skutočné množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov v roku t-1 vrátane vlastnej spotreby,
OVMCV je hodnota odpisov hmotného a nehmotného majetku a nájomného podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h) v eurách využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody, ktoré sú uplatnené v maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej cene za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej cene za dodávku pitnej vody alebo maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2schválenej alebo určenej v cenovom rozhodnutí na rok t-1; to platí aj pre prevádzkové spoločnosti, ktoré si takýto majetok prenajímajú,
QVTMCV je množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov vrátane vlastnej spotreby uplatnené vo výpočte maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody,
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore