dnes je 22.6.2024

Input:

361/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov

361/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 16/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 37/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 225/2023 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 4 druhej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a ktorá nemôže byť vyššia ako maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny pre príslušného dodávateľa elektriny na rok 2023“.
2. V § 1 ods. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová „a maximálne ceny za elektrinu v 2023 podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za dodávku elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny pre príslušného dodávateľa elektriny na rok 2023“.
3. V § 2 ods. 4 prvej vete sa za slová „zmluvnej ceny za plyn v 2023“ vkladá čiarka a slová „najviac však maximálnou kompenzovanou výškou ceny za plyn v 2023 určenou podľa odseku 5 (ďalej len „maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023“),“.
4. V § 2 ods. 4 druhej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a ktorá nemôže byť vyššia ako maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu pre príslušného dodávateľa plynu na rok 2023“.
5. § 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023 nemôže byť vyššia ako maximálne ceny za plyn v 2023 podľa rozhodnutia úradu a na účely výpočtu výšky kompenzácie pre dodávateľa plynu vybraným zraniteľným odberateľom plynu sa určuje pre každý mesiac samostatne, a to
a) pre zmluvy o združenej dodávke plynu na rok 2023 s vybraným zraniteľným odberateľom plynu, ktorému dodávateľ plynu nedodával plyn v roku 2022, a ktoré dodávateľ plynu uzavrel po 31. decembri 2022, vo výške zmluvnej ceny za plyn v 2023, najviac však