Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

362/2019 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

362/2019 Z. z.
ZÁKON
z 15. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 485/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 348/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z. a zákona č. 360/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise,1aúzemia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1b“.
2. V § 2 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) konečným spotrebiteľom elektriny osoba, ktorá je koncovým odberateľom elektriny v domácnosti4alebo odberateľom elektriny mimo domácnosti, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4§ 115 Občianskeho zákonníka.“.
3. V § 2 ods. 1 písmená i) a j) znejú:
„i) konečným spotrebiteľom zemného plynu osoba, ktorá je koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti alebo odberateľom zemného plynu mimo domácnosti, ktorá nakupuje zemný plyn pre vlastnú spotrebu,
j) koncovým odberateľom elektriny v domácnosti osoba, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 sa vypúšťajú.
4. V § 2 ods. 1 písmeno l) znie:
„l) koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti osoba, ktorá nakupuje zemný plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
5. V § 2 ods. 1 písmeno p) znie:
„p) elektroenergetickým podnikom podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike9a ktorý vyrába elektrinu alebo ktorý je prevádzkovateľom prenosovej sústavy,10alebo osoba, ktorá vyrába elektrinu podľa osobitného predpisu,10apodnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom distribučnej sústavy,10balebo podnikateľ, ktorý nakupuje elektrinu na účely ďalšieho predaja, pričom elektroenergetickým podnikom sa rozumie aj podnikateľ, ktorý nemá povolenie podnikať v energetike a ktorý vyrába elektrinu alebo distribuuje elektrinu na vlastnú spotrebu; elektroenergetickým podnikom nie je koncový odberateľ elektriny v
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore