dnes je 28.5.2024

Input:

362/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 226/2023 Z. z.

362/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 226/2023 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 226/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 druhej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a ktorá nemôže byť vyššia ako maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za časť regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny pre príslušného dodávateľa elektriny na rok 2023“.
2. V § 4 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „a maximálne ceny za elektrinu v 2023 podľa rozhodnutia úradu, ktorým schválil alebo určil maximálne ceny za dodávku elektriny pre malých odberateľov elektriny pre príslušného dodávateľa elektriny na rok 2023“.
3. V § 6 ods. 1 prvej vete sa za slová „zmluvnej ceny za plyn v 2023“ vkladá čiarka a slová „najviac však maximálnou kompenzovanou výškou ceny za plyn v 2023 určenou podľa odseku 4 (ďalej len „maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023“),“.
4. § 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023 nemôže byť vyššia ako maximálne ceny za plyn v 2023 podľa rozhodnutia úradu a na účely výpočtu výšky kompenzácie pre dodávateľa plynu malým odberateľom plynu sa určuje pre každý mesiac samostatne, a to
a) pre zmluvy o združenej dodávke plynu na rok 2023 s malým odberateľom plynu, ktorému dodávateľ plynu nedodával plyn v roku 2022, a ktoré dodávateľ plynu uzavrel po 31. decembri 2022 vo výške zmluvnej ceny za plyn v 2023, najviac však osobitne pre každý kalendárny mesiac roka 2023 podľa vzorca
MCE = (SPOT * K) + PZ,
kde
MCE je maximálna kompenzovaná výška ceny za plyn v 2023 v eurách na MWh,
SPOT je priemer denných hodnôt produktu THE Day Ahead na burze EEX (European Energy Exchange; zverejneného na webovom sídle www.powernext.com) pre mesiac, za ktorý sa realizuje výpočet kompenzácie,
K je koeficient zohľadňujúci diagram dodávky plynu v rozsahu