dnes je 13.6.2024

Input:

363/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov

363/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 78e a § 104a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 130/2022 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 210/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Prijímateľovi sociálnej služby možno v čase krízovej situácie a v období do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ukončená krízová situácia, poskytovať
a) týždennú pobytovú sociálnu službu v zariadení aj počas sobôt, nedieľ, štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je osobou s osobitnou ochranou,
b) ubytovanie v nocľahárni počas celého dňa.“.
2. Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré znejú:
㤠5a
V čase krízovej situácie a v období do konca rozpočtového roka 2024 sa posudzovanie splnenia podmienok na poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona (ďalej len „finančný príspevok“) na rozpočtový rok 2024 podľa § 78c ods. 2 zákona uplatňuje s odchýlkami ustanovenými v § 5b.
§ 5b
(1) Podmienka doručenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rozpočtový rok 2024 v lehote podľa § 78b ods. 2 zákona sa považuje za splnenú, aj ak
a) poskytovateľovi sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, vzniklo po 31. auguste 2023 oprávnenie poskytovať sociálnu službu v tomto zariadení na základe žiadosti o zápis do registra, podanej príslušnému vyššiemu územnému celku do 31. októbra 2023, a nejde o právneho nástupcu poskytovateľa sociálnej služby v tomto zariadení,
b) odpis podanej žiadosti o zápis do registra podľa písmena a), bez príloh k tejto žiadosti, je doručený Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) najneskôr do 10. novembra 2023 a
c) žiadosť o poskytnutie finančného