Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

364/2004 Z.z., Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení účinnom k 15.3.2018

364/2004 Z.z.
ZÁKON
z 13. mája 2004
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
587/2004 Z. z.
1. 1. 2005
mení § 74, § 77, § 79
230/2005 Z. z.
1. 7. 2005
mení, 37 novelizačných bodov
479/2005 Z. z.
1. 11. 2005
mení § 28, § 49, § 59, § 60, §61, a § 73
532/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení § 39, § 73, § 77, § 81 a dopĺňa nový § 80b,
359/2007 Z. z.
1. 9. 2007
Dopĺňa § 73
514/2008 Z. z.
15. 12. 2008
mení a dopĺňa § 26
515/2008 Z. z.
1. 1. 2008
mení § 75 a § 77
384/2009 Z. z.
1. 11. 2009
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
134/2010 Z. z.
1.6. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body a prílohu č. 6
556/2010 Z. z.
31.12. 2010
dopĺňa 3 novelizačné body a prílohu č. 6
258/2011 Z. z.
3. 8. 2011
mení a dopĺňa § 15 a prílohu
408/2011 Z. z.
1. 12. 2011
dopĺňa § 12
306/2012 Z. z.
15. 10. 2012
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
180/2013 Z. z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
35/2014 Z. z.
1. 4. 2014
mení a dopĺňa § 48, § 73 a poznámku pod čiarou
409/2014 Z. z.
15.1.2015
mení a dopĺňa 141 novelizačných bodov
262/2015 Z. z.
1. 12. 2015
mení a dopĺňa § 51, § 53a a poznámku pod čiarou
303/2016 Z. z.
1. 12. 2016
mení a dopĺňa 43 novelizačných bodov
277/2017 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa § 81 a § 83b
51/2018 Z. z.
15. 3. 2018
mení a dopĺňa 67 novelizačných bodov
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel a predmet úpravy
(1) Voda ako životne dôležitá zložka životného prostredia je nenahraditeľná surovina a prírodné bohatstvo, ktorá má strategický význam pre bezpečnosť štátu,1) a ktorej nedostatok môže spôsobiť ohrozenie života a zdravia obyvateľstva1a) alebo ohroziť plnenie základných funkcií štátu.
(2) Tento zákon vytvára podmienky na
a) všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov1b) ) v krajine,
b) zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd,
c) účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd,
d) manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek,
e) znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha,
f) zabezpečenie funkcií vodných tokov,
g) bezpečnosť vodných stavieb,
h) využívanie vody s ohľadom na jej strategický a bezpečnostný význam pre štát, na verejný záujem, potravinovú bezpečnosť štátu a na jej prednostné určenie podľa § 3 ods. 4.
(3) Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(4) Tento zákon upravuje podmienky prepravy vody odobranej z
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore