Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

365/2019 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

365/2019 Z. z.
ZÁKON
zo 16. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písmeno a) znie:
„a) akreditačnou službou úkon akreditačného orgánu1vykonávaný pri udeľovaní akreditácie,2zrušení akreditácie, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, rozšírení akreditácie, zúžení akreditácie, reakreditácii, dohľade, predbežnom posudzovaní alebo poskytovanie ďalších služieb akreditačného orgánu, ktoré súvisia s akreditáciou,“.
2. § 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Žiadosť o poskytnutie akreditačnej služby sa podáva na formulári, ktorý je zverejnený na webovom sídle Slovenskej národnej akreditačnej služby.“.
3. V § 7 odsek 4 znie:
„(4) Akreditačný orgán na žiadosť akreditovanej osoby o reakreditáciu, podanej najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti akreditácie, rozhodne o udelení akreditácie, ak zistí, že akreditovaná osoba spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditačné požiadavky a je predpoklad o ich plnení aj v ďalšom období. Žiadosť o reakreditáciu obsahuje predmet žiadosti a náležitosti podľa § 3 ods. 2 písm. a) až c). Ak akreditovaná osoba žiada o reakreditáciu v inom rozsahu, ako je jej udelená akreditácia, žiadosť o reakreditáciu obsahuje aj určenie rozsahu, v ktorom sa má vykonať reakreditácia a v ktorom zúženie akreditácie. Akreditačný orgán vydá nové rozhodnutie o udelení akreditácie, ktorým zároveň zruší pôvodné rozhodnutie o udelení akreditácie do šiestich mesiacov od začatia konania o reakreditácii.“.
4. V § 9 ods. 7 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až o) sa označujú ako písmená h) až n).
5. V § 9 sa odsek 7 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o) vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle politiky, metodické smernice a rozhodnutia riaditeľa, ktoré upravujú poskytovanie akreditačnej služby a uplatňovanie akreditačnej požiadavky,
p) vytvára a prevádzkuje informačný systém, ktorý obsahuje údaje o žiadateľoch, akreditovaných osobách, členoch posudzovacej skupiny a ďalších osobách zapojených do akreditačného procesu, informácie o akreditačných službách, ktoré možno použiť na štatistické účely a plánovanie.“.
6. V § 11 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) schvaľuje po prerokovaní dozornou radou zásady určenia výšky platieb za služby poskytované Slovenskou národnou akreditačnou službou a každoročne do 30. apríla výročnú správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby za predchádzajúci kalendárny rok; výročnú správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby za predchádzajúci kalendárny rok predkladá úradu na informáciu každoročne do 30 dní po jej schválení,“.
7. V § 11 ods. 2 písm. g) sa za slovom „práva“ vypúšťa čiarka
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore