dnes je 3.12.2023

Input:

366/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

366/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 2023,
ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Nakladanie s niektorým hnuteľným majetkom štátu
(1) Opatrenie podľa § 36c ods. 3 zákona možno uplatňovať aj po 30. septembri 2023 na hnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sú lieky určené na zamedzenie šírenia a na liečbu ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2, ako aj zdravotnícke pomôcky určené na ich aplikáciu, do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 2.
(2) Opatrenie uvedené v odseku 1 možno uplatňovať najdlhšie do 31. decembra 2026, pričom do konca tejto lehoty musí dôjsť k odovzdaniu hnuteľného majetku štátu uvedeného v odseku 1.
§ 2
Uplatnenie hlasovacieho práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie
Opatrenie podľa § 36f zákona možno uplatňovať aj po 30. septembri 2023, najdlhšie do 31. decembra 2024.
§ 3
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2023.
 
Ľudovít Ódor v. r.