dnes je 7.12.2022

Input:

369/2022 Z.z., Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Kristy Bendovej

369/2022 Z. z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 25. októbra 2022
o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Kristy Bendovej

1. Úvodné ustanovenia
a) Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vydáva do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Kristy Bendovej (ďalej len „zberateľská eurominca“).
b) Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c) Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnosť je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1 000.

2. Vzhľad zberateľskej euromince
a) Na líci zberateľskej euromince sú v kompozícií tri opice na policiach s knihami, ktoré odkazujú na dielo Kristy Bendovej „Opice z našej police“. Kompozíciu dopĺňa v ľavej časti štátny znak Slovenskej republiky a v pravej časti v dvoch riadkoch nominálna hodnota zberateľskej euromince „10 EURO“. Názov štátu „SLOVENSKO“ a letopočet „2023“ sú v opise v hornej časti mincového poľa. Štylizované iniciálky autora lícnej strany zberateľskej euromince Karola Lička „KL“ sú v strede mincového poľa.
b) Na rube zberateľskej euromince je portrét Kristy Bendovej na pozadí doplnený otvorenou knihou, do ktorej je vsadená kresba odkazujúca na jej dielo „Bola raz jedna trieda“. V spodnej časti mincového poľa je v opise meno a priezvisko „KRISTA BENDOVÁ“ a za nimi letopočty jej narodenia a úmrtia „1923 - 1988“. Pod otvorenou knihou je iniciálka priezviska autora rubovej strany zberateľskej euromince Štefana Novotného „N“ a vedľa nej značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami.
c) Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „• AUTORKA OBĽÚBENEJ DETSKEJ LITERATÚRY“.
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: január 2023
 
v z. Ľudovít Ódor v. r.