dnes je 7.12.2022

Input:

370/2022 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej

370/2022 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. októbra 2016 bola v Bruseli v mene Slovenskej republiky podpísaná Rámcová dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 311 z 24. septembra 2020 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala dohodu 23. decembra 2020. Ratifikačná listina bola uložená 15. januára 2021 u depozitára, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie.
Dohoda nadobudla platnosť 21. októbra 2022 v súlade s článkom 61 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 21. októbra 2022.
Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 237/7 z 15. septembra 2017.