dnes je 27.9.2023

Input:

374/2022 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov

374/2022 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. novembra 2022,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 143/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 292/2022 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 3i sa vkladajú § 3j až 3m, ktoré vrátane nadpisu nad § 3j znejú:
„Jednorazové poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2022 na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov v dôsledku rastu miery inflácie
§ 3j
(1) Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v rozpočtovom roku 2022 jednorazovo poskytnúť na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na poskytovanie sociálnej služby zvýšených v dôsledku rastu miery inflácie okrem úhrady nákladov na
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a),
c) cestovné náhrady,
d) rutinnú a štandardnú údržbu,
e) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci a
f) služby, ktorými sú odmeny zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru.
(2) Sociálna služba podľa odseku 1 je
a) sociálna služba poskytovaná v zariadení uvedenom v § 3b písm. a),
b) služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaná ambulantnou formou mimo zariadenia alebo formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine,
c) služba včasnej intervencie poskytovaná ambulantnou formou,
d) sprievodcovská služba a predčitateľská služba poskytovaná ambulantnou formou,
e) tlmočnícka služba poskytovaná ambulantnou