dnes je 7.12.2023

Input:

374/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. septembra 2023 č. MF/010575/2023-119, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119

374/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 26. septembra 2023 č. MF/010575/2023-119, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119.
Cieľom predloženého návrhu opatrenia, ako všeobecne záväzného právneho predpisu, je doplnenie opatrenia pre poskytovanie dotácií obciam a vyšším územným celkom za účelom zlepšenia možností operatívne reagovať na negatívne dôsledky inflácie a zvyšovanie cien energií v roku 2023 a za týmto účelom realizovať plošné opatrenia prostredníctvom poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v prijateľnom časovom horizonte.
Opatrenie nadobúda účinnosť 27. septembra 2023.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 22/2023, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky. Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.