dnes je 21.4.2024

Input:

38/1952 Sb., Vládní nařízení o změně a doplnění vl. nařízení č. 73/1951 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly

č. 38/1952 Zb.
[zrušené nepriamo č. 99/1961 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. srpna 1952
o změně a doplnění vládního nařízení č. 73/1951 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
Čl. I.
Ustanovení § 2 vládního nařízení č. 73/1951 Sb. se mění a zní:
㤠2.
(1) Ministerstvo státní kontroly:
a) provádí kontrolu evidence, úschovy, přijímání a vydávání státních, družstevních a jiných peněžních prostředků a věcných hodnot,
b) provádí kontrolu plnění zákonů, nařízení a rozhodnutí vlády.
(2) K plnění těchto úkolů přísluší ministerstvu státní kontroly:
a) vydávat pokyny závazné pro všechna ministerstva a jiné ústřední úřady a jim podřízené orgány, pro státní, družstevní a jiné organisace, aby předložily plány, listiny, výkazy a jiné doklady, jakož i aby podaly zprávy, sdělení a vysvětlení o věcech, spadajících do pravomoci ministerstva státní kontroly,
b) mít bez překážek přístup do provozních, skladových a služebních místností, jakož i do všech jiných objektů a zařízení,
c) o všech během kontroly zjištěných nedostatcích v evidenci, úschově, přijímání a vydávání peněžních prostředků a věcných hodnot,jakož i o neplnění zákonů, nařízení a rozhodnutí vlády uvědomit příslušné vedoucí činitele a dávat jim závazné pokyny k odstranění zjištěných závad,
d) ukládat těm, kdož zavinili, že nebyly plněny zákony, nařízení a rozhodnutí vlády, nebo že vznikly nepořádky v evidenci a v hospodaření peněžními prostředky a věcnými hodnotami anebo že sdělení orgánům státní kontroly jsou nesprávná, kárné tresty podle předpisů, které vydá vláda,
e) při zjištění hrubého porušení úřední moci nebo uložených povinností, anebo při zjištění jiných trestných činů pohnat odpovědné osoby prostřednictvím prokuratury k soudnímu stíhání,
f) bude-li při kontrole zjištěno, že nesprávnostmi při výkonu služby byla způsobena škoda státu, uložiti vinníkům peněžitou náhradu podle předpisů, které vydá vláda; rozhodnutí o uložení peněžité náhrady je vykonatelné také soudní exekucí.
(3) Osoby, které jsou orgány ministerstva státní kontroly při provádění kontroly vyzvány k předložení plánů, listin, výkazů a jiných dokladů, jakož i k podání zpráv, sdělení a vysvětlení o věcech, spadajících do pravomoci ministerstva státní kontroly, nemohou se vůči nim dovolávat povinnosti mlčenlivosti, uložené v zájmu zachování státního, hospodářského a služebního tajemství.“
Čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. Dolanský v. r.
 
 
Široký v. r.
Málek v. r.
Fierlinger v. r.
Maurer v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Bacílek v. r.
Nepomucký v. r.
Bílek v. r.
Dr. Neuman v. r.
arm. gen. Dr. Čepička v. r.
Nosek v. r.
Dr. Gregor v. r.
Plojhar v. r.
Harus v. r.
Pokorný v. r.
Dr. Havelka v. r.
Pospíšil A., v. r.