dnes je 3.12.2023

Input:

380/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Stolica

380/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 2023,
ktorým sa vyhlasuje chránený areál Stolica
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 a 4 a § 30 ods. 7 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Vyhlasuje sa chránený areál Stolica (ďalej len „chránený areál“). Súčasťou chráneného areálu je územie európskeho významu SKUEV0203 Stolica podľa osobitného predpisu1) a Chránené vtáčie územie Muránska planina - Stolica podľa osobitného predpisu.2) Hranica chráneného areálu je vymedzená v prílohe č. 1.
§ 2
(1) Chránený areál sa nachádza v okrese Brezno v katastrálnom území Telgárt, v okrese Revúca v katastrálnych územiach Chyžné, Mokrá Lúka, Revúčka a Muránska Zdychava, v okrese Rožňava v katastrálnych územiach Čierna Lehota a Rejdová.
(2) Celková výmera chráneného areálu je 3 151,805 ha.
(3) Hranica chráneného areálu vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Technickým podkladom na zápis priebehu hranice chráneného areálu do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica chráneného areálu, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Okresnom úrade Brezno, Okresnom úrade Revúca a Okresnom úrade Rožňava.
§ 3
(1) Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany prírodných procesov a zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany chráneného areálu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(2) Ciele starostlivosti o chránený areál, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia chráneného areálu upravuje program starostlivosti o chránené územie podľa § 54 ods. 5 zákona.
§ 4
(1) Vyhlasujú sa zóny A a D chráneného areálu. Mapa a grafické podklady, v ktorých sú zakreslené hranice zón chráneného areálu, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Brezno, Okresnom úrade Revúca a Okresnom úrade Rožňava.
(2) Zóna A má výmeru 949,783 ha a platí v nej piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.
(3) Zóna D má výmeru 2 202,022 ha a platí v nej druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona.
(4) Zákazy a obmedzenia podľa § 13 a 16 zákona na území chráneného areálu platia celoročne.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
 
Ľudovít Ódor v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 380/2023 Z. z.
VYMEDZENIE HRANICE CHRÁNENÉHO AREÁLU
Popis hranice chráneného areálu
Východiskový bod chráneného areálu Stolica sa nachádza na turistickom smerovníku Priehybka (1225 m n. m.) na hranici medzi katastrálnymi územiami Telgárt a Rejdová. Z tohto bodu pokračuje smerom na východ hranicou lesných dielcov, hospodárskymi kopcami č. 25, 24, 169, 168, kopíruje hranicu lesných dielcov, ktoré sú v obhospodarovaní štátu od súkromných vlastníkov po dielec 577b (pri hospodárskom kopci č. 167), odkiaľ sa stáča na juh. Hranica chráneného areálu Stolica ďalej vedie hospodárskymi kopcami č. 199, 202, lesnými dielcami 538a, 527b, 527a, odkiaľ kopíruje existujúcu lesnú cestu, touto