dnes je 3.12.2023

Input:

385/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov

385/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 28. septembra 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení vyhlášky č. 95/2012 Z. z., vyhlášky č. 223/2015 Z. z., vyhlášky č. 433/2015 Z. z., vyhlášky č. 411/2020 Z. z., vyhlášky č. 306/2022 Z. z., vyhlášky č. 403/2022 Z. z. a vyhlášky č. 162/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Počty miest vyšších súdnych úradníkov - koordinátorov určuje ministerstvo.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
2. V § 9 ods. 9 sa za slovo „analytikov“ vkladajú slová „a psychológov“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
 
Jana Dubovcová v. r.