dnes je 9.12.2023

Input:

39/1956 Sb., Vyhláška o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska

č. 39/1956 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 23. dubna 1956
o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska.
Dne 15. května 1955 byla ve Vídni mezi Svazem sovětských socialistických republik, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, Spojenými státy americkými a Francií s jedné strany a Rakouskem se strany druhé sjednána Státní smlouva o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska, která podle odstavce 1 svého článku 38 nabyla účinnosti dne 27. července 1955.
Národní shromáždění vyslovilo dne 30. srpna 1955 souhlas s přístupem Československé republiky k uvedené smlouvě, předseda vlády ji na místě presidenta republiky podle § 72 odstavce 2 ústavy ratifikoval dne 10. září 1955 a listina o ratifikaci a přístupu byla uložena u vlády Svazu sovětských socialistických republik dne 28. září 1955. Týmž dnem smlouva nabyla podle odstavce 2 svého článku 38 účinnosti pro Československou republiku.
K uvedené smlouvě přistoupila také Federativní lidová republika Jugoslávie.
Znění smlouvy a její český překlad se vyhlašují v Příloze ke Sbírce zákonů.1)
Do map, které tvoří přílohy smlouvy, je možno nahlédnout v archivu ministerstva zahraničních věcí.
 
David v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 19.