dnes je 8.12.2023

Input:

39/1958 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů

č. 39/1958 Zb.
[zrušené nepriamo č. 65/1960 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. července 1958,
jímž se mění vládní nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 33 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, a podle zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 38/1958 Sb., o vedoucích odborů rad národních výborů:
Čl. I
Vládní nařízení č. 32/1954 Sb. se mění takto:
1. § 2 odst. 2 zní:
„Předsedům, jejich náměstkům a tajemníkům národních výborů, kteří jsou v pracovním poměru, poskytuje zaměstnavatel na žádost rady národního výboru, o jejíhož člena jde, neplacené pracovní volno potřebné k výkonu funkce.“
2. § 7 zní:
„Ustanovení § 2 odst. 2 a §§ 4 a 5 se vztahují také na členy rad národních výborů pověřené vedením odborů rad národních výborů.“
Čl. II
Ministr vnitra se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění vládního nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
Čl. III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1958; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Široký v. r.
Barák v. r.