dnes je 3.12.2023

Input:

391/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov

391/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 4. októbra 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 335/2012 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z., vyhlášky č. 649/2005 Z. z., vyhlášky č. 256/2006 Z. z., vyhlášky č. 557/2008 Z. z., vyhlášky č. 209/2009 Z. z., vyhlášky č. 232/2010 Z. z., vyhlášky č. 184/2013 Z. z., vyhlášky č. 27/2017 Z. z. a vyhlášky č. 159/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa nad slovom „orgánom.“ vypúšťa odkaz 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
2. V § 2 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) súčinom počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci a hodinovej sadzby (hodinová odmena),“.
3. V § 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a výšky hodinovej sadzby“.
4. V § 6 časť vety za bodkočiarkou znie: „ak je paušálna odmena dojednaná podľa § 5 písm. b), advokát predloží na žiadosť klienta pri vyúčtovaní špecifikáciu vykonanej práce.“.
5. V § 7 odsek 1 znie:
„(1) Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci.“.
6. V § 7 ods. 2 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom“.
7. V § 8 odsek 2 znie:
„(2) Ak skončí konanie uvedené v § 7 len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na tarifnú odmenu vo výške určenej podľa miery úspechu vo veci.“.
8. § 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak sa advokát s klientom nedohodnú inak, advokát má v prípade skončenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb pred vybavením veci právo na tarifnú odmenu.“.
9. V § 9 ods. 1 sa slová „Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví“ nahrádzajú slovami „Celková výška tarifnej odmeny sa určí súčinom základnej sadzby tarifnej odmeny stanovenej“.
10. V § 10 odsek 8 znie:
„(8) Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach upravených osobitnými predpismi, ktoré umožňujú uplatnenie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy,1alebo vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, je tarifnou hodnotou 3 000 eur, ak sa nežiada náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, a 5 000 eur, ak sa žiada náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1Napríklad § 17 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, § 9 ods. 3 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o