dnes je 15.4.2024

Input:

396/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky

396/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. októbra 2023,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky sa mení takto:
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 449/2019 Z. z.
ZOZNAM INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV VZBUDZUJÚCICH OBAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
Vedecké meno
Slovenské meno
Arion lusitanicus
slizovec iberský
Chrysemys picta
korytnačka maľovaná
Gasterosteus aculeatus
pichľavka siná
Mustela vision
norok americký
Neogobius fluviatilis
býčko piesočný
Neogobius gymnotrachelus
býčko nahotemenný
Neogobius kessleri
býčko hlavatý
Neogobius melanostomus
býčko čiernoústy
Sinanodonta woodiana
škľabka ázijská“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2023.
 
Ľudovít Ódor v. r.