dnes je 15.4.2024

Input:

398/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. októbra 2023 č. MK - 5343/2023-110/18450, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MK-8898/2021-110/28396

398/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo podľa § 12 zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
opatrenie z 12. októbra 2023 č. MK - 5343/2023-110/18450, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MK-8898/2021-110/28396.
Opatrením sa precizujú ustanovenia, ktorých zmena vyplynula z aplikačnej praxe. Súčasne sa upravujú povinné prílohy k žiadosti o podporu projektu. Cieľom zmien je zjednodušiť a spresniť prílohy, ktoré sa predkladajú k žiadosti o poskytnutie dotácie. Novelou opatrenia sa súčasne zabezpečí zosúladenie terminológie dotačného opatrenia s terminológiou zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2023.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.