dnes je 9.12.2023

Input:

4/1961 Sb., Vyhláška místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise o úplném znění zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi

č. 4/1961 Zb.
[zrušené nepriamo č. 52/1963 Zb.]
VYHLÁŠKA
místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise
ze dne 18. ledna 1961
o úplném znění zákona č. 41/1959 Sb, o Státní plánovací komisi
Podle čl. II zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1961 Sb. vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
Místopředseda vlády
 
a předseda Státní plánovací komise:
inž.Šimůnek v. r.
 
Příloha vyhlášky č.4/1961 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. července 1959 č. 41 Sb.
o Státní plánovací komisi, ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů
Národní shromáždění Československé socialistické republiky usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) Cílem plánování rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky je maximálním využíváním přírodních a ekonomických zdrojů a podmínek naší země, na základě mezinárodní socialistické dělby práce a zajišťováním procedurálního rozvoje národního hospodářství zvyšovat hmotnou a kulturní úroveň lidu, posilovat obranyschopnost státu a vytvářet materiální podmínky pro dovršení výstavby socialismu a postupné vybudování komunistické společnosti.
(2) Plánování rozvoje národního hospodářství přísluší vládě; účastní se ho všechen pracující lid prostřednictvím odborových organizací, národních výborů a organizací družstev, jakož i všechny orgány státní správy, výrobní hospodářské jednotky, podniky, závody, lidová družstva a ostatní hospodářské a rozpočtové organizace.
§ 2
(1) Ústředním orgánem vlády pro plánování rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky je Státní plánovací komise.
(2) Státní plánovací komise připravuje a vládě předkládá návrhy státních plánů rozvoje národního hospodářství, včetně návrhů komplexních plánů rozvoje hospodářství řízeného národními výbory v jednotlivých krajích, řeší na území proporce v těchto návrzích, zajišťuje soulad rozvoje hospodářství řízeného národními výbory a usměrňuje řešení zásadních otázek spojených s plněním úkolů státního plánu v jednotlivých odvětvích národního hospodářství a na území jednotlivých krajů.
(3) Státní plánovací komise plní své úkoly v těsné součinnosti s ministerstvy, s ostatními ústředními orgány a s krajskými národními výbory za široké aktivní účasti pracujících; krajským národním výborům pomáhá při vypracovávání návrhů plánů rozvoje jejich hospodářství a při řešení zásadních problémů souvisejících s plněním úkolů komplexního rozvoje krajů.
(4) Státní plánovací komise se skládá z předsedy Státní plánovací komise, kterým je místopředseda vlády, a z členů, jimiž jsou náměstkové předsedy Státní plánovací komise, někteří hospodářští ministři a významní představitelé hospodářského života, vědy a techniky. Jmenuje a odvolává je president republiky na návrh vlády. Členem Státní plánovací komise je též předseda Slovenské plánovací komise. Počet členů Státní plánovací komise stanoví vláda.
(5) Práci Státní plánovací komise a jejího aparátu řídí předseda Státní plánovací komise. V denním řízení práce mu pomáhá sekretariát Státní