Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

4/2019 F.s., Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/008005/2019-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinné od 05. 04. 2019

4/2019 F. s.
Metodické usmernenie
sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR
č. MF/008005/2019-1411
k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Úvod
Ministerstvo financií SR vydáva toto metodické usmernenie podľa § 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“) s cieľom zabezpečiť jednotnú aplikáciu ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. Metodické usmernenie je záväzné pre orgány verejnej správy vykonávajúce finančnú kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z. z.; prílohou metodického usmernenia sú odporúčané vzory, ktoré si orgány verejnej správy môžu upraviť s ohľadom na svoje potreby.
Toto metodické usmernenie sa vydáva v nadväznosti na novelu zákona č. 357/2015 Z. z., ktorá bola zverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 272/2018 Z. z. a nadobudla účinnosť 1. januára 2019.
2. Finančná kontrola
Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.
2.1. Finančná operácia
Finančnou operáciou alebo jej časťou sa rozumie príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.
Príklady finančnej operácie
Úkony, ktoré predstavujú finančnú operáciu:
Príjem: miestne dane, poplatky, dotácie, granty, transfery a pod.
Poskytnutie: dotácie, granty, nenávratný finančný príspevok a pod.
Použitie: mzdy, tovary, služby, nájomné, obstaranie hmotného/nehmotného majetku a pod.
Právny úkon: kúpna zmluva, kolektívna zmluva, dodatok k zmluve a pod.
Iný úkon majetkovej povahy: zaraďovanie/vyraďovanie majetku, likvidácia majetku a pod.
Úkony, ktoré nepredstavujú finančnú operáciu1) :
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (pozn. zistené inventarizačné rozdiely a ich vysporiadanie podlieha vykonaniu základnej finančnej kontroly).
Zostavovanie rozpočtu.
Platba súkromnou platobnou kartou.
Účtovanie finančných operácií v účtovnom programe.
Finančná operácia sa môže deliť na časti, a to:
- z časového hľadiska: finančná operácia zvyčajne prebieha v niekoľkých fázach, t. j. pozostáva z viacerých častí. Začína sa prípravou finančnej operácie (napr. rozhodovanie o jej uskutočnení), ďalej samotnou realizáciou finančnej operácie, ktorá môže prebiehať tiež v niekoľkých častiach (napr. uzavretie zmluvy, vyplatenie zálohy, vypracovanie objednávky, úhrada faktúry a pod.) a končí sa až naplnením jej cieľov, resp. dosiahnutím požadovaného výsledku (napr. vyúčtovanie poskytnutých verejných financií, overenie dodržania podmienok finančnej
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore