dnes je 22.6.2024

Input:

401/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy

401/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
z 9. októbra 2023
o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 31 písm. b), c), e), g) druhého bodu a písmena l) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a) štandardy projektového riadenia podľa § 24 ods. 1 písm. j) zákona,
b) podrobnosti o riadení projektov informačných technológií verejnej správy (ďalej len „projekt“) podľa § 15 ods. 4 zákona,
c) najvyššiu celkovú cenu a najdlhšiu lehotu dodania veľkého projektu alebo veľkej zmenovej požiadavky v projekte podľa § 11 ods. 6 zákona,
d) najvyššiu cenu čiastkového plnenia a najdlhšiu lehotu dodania čiastkového plnenia veľkého projektu podľa § 15 ods. 4 písm. d) zákona,
e) podrobnosti o právnom vzťahu podľa § 11 ods. 7 zákona (ďalej len „zmluva v prevádzke“), plnenie z ktorého je zmenovou požiadavkou v prevádzke, najvyššiu celkovú cenu takejto zmluvy v prevádzke a podrobnosti o riadení zmenových požiadaviek v prevádzke z takejto zmluvy v prevádzke.
§ 2
Základné ustanovenia
(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) analýzou nákladov a prínosov odôvodnenie projektu, ktoré číselne vyjadruje návratnosť investície prostredníctvom pomeru nákladov a kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov, ktorej účelom je preukázať, že navrhovaný projekt je spoločensky návratný a v najlepšej možnej miere napĺňa ciele verejnej politiky na základe porovnania nákladov a prínosov,
b) architektonickým modelom model dokumentujúci súčasný a cieľový stav objektov, ich atribútov a popisov biznis architektúry, aplikačnej architektúry, dátovej architektúry, technologickej architektúry, motivačnej a strategickej architektúry, implementačnej a migračnej architektúry, ich závislosti, vlastnosti, vzťahy, rozdielové analýzy medzi súčasným a cieľovým stavom a analýzy vplyvov pre jednotlivé návrhy riešení v cieľovom stave,
c) cenou cena vrátane dane z pridanej hodnoty,
d) demonštratívnym produktom ukážka produktu alebo inkrementu prostredníctvom vizuálneho a interaktívneho znázornenia schopností produktu formou videí alebo prezentácií, ktorého cieľom je ilustrovať najmä používateľské rozhranie a funkcie produktu, čo umožňuje používateľom vyhodnotiť jeho vhodnosť pre ich požiadavky,
e) inkrementom časť plnenia v projekte, ktorú je možné realizovať viacerými iteráciami v závislosti od charakteru projektu,
f) iteráciou opakujúca sa činnosť v projekte, ktorej cieľom je časté overenie projektu a jej súčasťou je zapracovanie spätnej väzby z funkčných testov vrátane úpravy špecializovaných výstupov a manažérskych výstupov,
g) konfiguračnou položkou výstup alebo jeho časť, zariadenie, dokumentácia alebo