dnes je 27.5.2024

Input:

403/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

403/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 11. októbra 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z. z., vyhlášky č. 242/2007 Z. z., vyhlášky č. 92/2013 Z. z. a vyhlášky č. 76/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V úvodnej vete vyhlášky sa za slovo „zákonov“ vkladajú slová „(ďalej len „zákon“)“.
2. V § 1 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 sa vypúšťajú.
3. V § 2 sa vypúšťajú písmená d) a f).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
4. V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Pri hodnotení obsahu záznamu sa posudzuje najmä informačná sýtosť záznamu, pôvodnosť jeho obsahu a závažnosť informácií v zázname.“.
5. V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slovo „registratúry“ vkladajú slová „podľa § 16 ods. 3 a 4 zákona“.
6. V § 3 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „informáciu o činnosti pôvodcu registratúry, jeho ľudských zdrojoch, majetkovoprávnych a finančných pomeroch, najmä“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „pôvodcu registratúry“.
7. V § 3 ods. 2 písm. e) sa slová „akt riadenia“ nahrádzajú slovom „predpis“.
8. V § 4 ods. 2 písmená a) až c) znejú:
„a) registratúrnymi záznamami pôvodcu I. kategórie sú tie, ktoré vznikli z činnosti pôvodcov registratúry podľa § 16 ods. 3 zákona,
b) registratúrnymi záznamami pôvodcu II. kategórie sú tie, ktoré vznikli z činnosti pôvodcov registratúry podľa § 16 ods. 4 zákona,
c) registratúrnymi záznamami pôvodcu III. kategórie sú tie, ktoré vznikli z činnosti pôvodcov registratúry podľa § 16 ods. 5 zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
9. § 6 sa vypúšťa.
10. § 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Hodnovernosť záznamu
(1) Pri hodnotení hodnovernosti záznamu sa prihliada na vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť záznamu od okamihu jeho vzniku.
(2) Vierohodnosť pôvodu záznamu sa preukazuje uvedením jednoznačného identifikátora entity registratúry,1autorizáciou záznamu, úplnými štruktúrovanými údajmi o obsahu, štruktúre a väzbách elektronického záznamu.
(3) Neporušenosť obsahu je zabezpečená, ak zaslaním alebo transformáciou záznamu nenastala zmena obsahu zaznamenaných skutočností v zázname.
(4) Čitateľnosť záznamu je zabezpečená, ak je obsah záznamu zrakom vnímateľný, rozlíšiteľný a obsahovo zrozumiteľný.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1§ 2 písm. q) výnosu