dnes je 28.5.2024

Input:

404/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov

404/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. októbra 2023,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 16/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 37/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 225/2023 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2023 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 361/2023 Z. z. sa mení takto:
V § 2 ods. 5 písm. b) sa slová „MCE = (CEÚRSO * 0,9) + ((SPOT1Q2023 * K) + PZ) * 0,1)“ nahrádzajú slovami „MCE = CEÚRSO * 0,9 + (SPOT1Q2023 * K + PZ) * 0,1“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Ľudovít Ódor v. r.