dnes je 22.6.2024

Input:

405/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia v znení neskorších predpisov

405/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. októbra 2023,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 226/2023 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 362/2023 Z. z. sa mení takto:
V § 6 ods. 4 písm. b) sa slová „MCE = (CEÚRSO * 0,9) + ((SPOT1Q2023 * K) + PZ) * 0,1)“ nahrádzajú slovami „MCE = CEÚRSO * 0,9 + (SPOT1Q2023 * K + PZ) * 0,1“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Ľudovít Ódor v. r.