dnes je 21.5.2024

Input:

406/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 168/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

406/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 11. októbra 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 168/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 93 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 168/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. b), ods. 5 písm. b), ods. 7 písm. b), ods. 9 písm. b) a ods. 11 písm. b) sa slovo „svetlozelenej“ nahrádza slovom „olivovozelenej“.
2. V § 5 ods. 2, 6, 8 a 12 sa vypúšťajú slová „alebo bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby“.
3. V § 5 ods. 5 písm. a) sa za slová „svetlozelenej farby“ vkladajú slová „alebo nohavice vychádzkové zimné svetlozelenej farby“.
4. V § 5 ods. 5 písm. b), ods. 11 písm. b) a ods. 14 sa za slová „čiapka so šiltom olivovozelenej farby“ vkladajú slová „alebo čiapka zimná olivovozelenej farby“.
5. V § 5 ods. 7 písm. a), ods. 8, ods. 11 písm. a) a ods. 12 sa za slová „sako olivovozelenej farby“ vkladajú slová „alebo rovnošatová vesta olivovozelenej farby“.
6. V § 5 ods. 11 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo bunda nepremokavá zimná olivovozelenej farby“.
7. V § 5 odsek 13 znie:
„(13) Pri výkone štátnej služby možno namiesto
a) bundy na prechodné obdobie olivovozelenej farby nosiť bundu na prechodné obdobie reflexnej žltej farby,
b) bundy nepremokavej zimnej olivovozelenej farby nosiť bundu nepremokavú zimnú reflexnej žltej farby.“.
8. V § 5 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý znie:
„(17) Pri slávnostných príležitostiach môže byť súčasťou služobnej rovnošaty aj slávnostná ozdobná šnúra.“.

Doterajšie odseky 17 až 23 sa označujú ako odseky 18 až 24.
9. V § 5 ods. 19 sa slová „odseku 19“ nahrádzajú slovami „odseku 20“.
10. V § 5 ods. 22 druhej vete sa za slovo „štyroch“ vkladajú slová „alebo piatich“.
11. V § 5 ods. 24 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „absolventa“ sa vkladajú slová „a grafické zobrazenie slávnostnej ozdobnej šnúry“.
12. V § 6 ods. 2 sa za slovo „pulóvra,“ vkladá slovo „polokošele,“.
13. V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) čiapke zimnej.“.
14. § 6 sa dopĺňa odsekmi 24 až 26, ktoré znejú:
„(24) Háčik slávnostnej ozdobnej šnúry, ktorý je bližšie k ozdobnému uzlu, sa pripne na náplecník na pravej strane saka a druhý háčik slávnostnej ozdobnej šnúry sa pripne na prvý gombík saka.
(25) Slávnostná ozdobná šnúra striebornej farby môže byť súčasťou služobnej rovnošaty
a) strážmajstra, nadstrážmajstra, podpráporčíka, práporčíka a nadpráporčíka,
b) neozbrojeného príslušníka finančnej správy, ktorý