dnes je 17.4.2024

Input:

407/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 14.1.2020

407/2019 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 21. novembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
7/2020 Z. z.
14. 1. 2020
mení a dopĺňa čl. I bod 25
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z. a vyhlášky č. 171/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 30 vrátane nadpisu znie:
㤠30
Ustanovenie obhajcu, zrušenie ustanovenia obhajcu,oslobodenie od povinnosti obhajovať
(1) Sudca alebo vyšší súdny úradník o ustanovení obhajcu vyhotoví v aplikácií opatrenie, ktoré súd do troch pracovných dní doručuje.
(2) Rozhodnutie o zrušení ustanovenia obhajcu alebo rozhodnutie o oslobodení od povinnosti obhajovať sudca alebo vyšší súdny úradník vyznačí v aplikácii a vyhotoví v nej opatrenie, ktoré súd do troch pracovných dní doručuje.
(3) Ak bol v prípravnom konaní spolu s návrhom na ustanovenie obhajcu alebo návrhom na zrušenie ustanovenia obhajcu predložený súdu aj vyšetrovací spis alebo jeho časť, súd bezodkladne po rozhodnutí vráti spis spolu s rovnopisom opatrenia orgánu činnému v trestnom konaní.“.
2. V § 34 ods. 2 sa slová „Vojenského obranného spravodajstva a riaditeľovi Vojenskej spravodajskej služby“ nahrádzajú slovami „Vojenského spravodajstva“.
3. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Osobitná čakáreň pre obete trestných činov a rodinných príslušníkov obete trestných činov
Na účely zabránenia druhotnej viktimizácii obete trestných činov a rodinných príslušníkov obete trestných činov sa v budove súdu nachádza osobitná čakáreň pre obete trestných činov a rodinných príslušníkov obete trestných činov.“.
4. V § 47 ods. 3 sa za slová „z výkonu“ vkladá slovo „detencie,“.
5. V