dnes je 25.7.2024

Input:

407/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky

407/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. októbra 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 10 sa slová „f) až n)“ nahrádzajú slovami „f) až j) alebo písm. l) až n)“.
2. V § 2 ods. 11 sa slová „f) až l)“ nahrádzajú slovami „f) až j), l)“.
3. V § 5 ods. 4 písm. a) sa slová „koní, ošípaných“ nahrádzajú slovami „koňovitých zvierat, prasníc, ostatných ošípaných“.
4. V § 13 ods. 1 písm. a) sa slová „chov, v ktorom sa realizujú postupy“ nahrádzajú slovami „dojnice, na ktoré bola podaná žiadosť o podporu“.
5. V § 13 ods. 2 sa slová „písm. a) až d) a f) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až h)“ .
6. V § 18 ods. 7 sa slová „vykoná prostredníctvom koeficientu 0,0046 a zaokrúhľuje sa“ nahrádzajú slovom „zaokrúhľuje“.
7. V § 19 ods. 3 prvej vete sa za slová „na konci kalendárneho mesiaca“ vkladajú slová „od mája do februára“.
8. V § 29 ods. 2 písm. d) sa za slová „8. augusta“ vkladajú slová „okrem prípadu, ak sa na túto plochu vzťahuje povinnosť podľa § 32 ods. 2 písm. b)“.
9. V § 33 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak prijímateľ podpory na opatrenie podľa § 1 písm. i) nemôže založiť trvalý trávny porast v lehote podľa prvej vety z dôvodu podmočenia plochy alebo zatopenia plochy, je povinný založiť ho najneskôr deň pred podaním žiadosti; tieto skutočnosti oznámi platobnej agentúre spolu so žiadosťou.“.
10. V § 37 ods. 1 písm. c) sa slová „tetrova hlucháňa“ nahrádzajú slovami „hlucháňa hôrneho“.
11. V § 37 ods. 3 písm. d) sa slová „Tetrov hlucháň“ nahrádzajú slovami „Hlucháň hôrny“.
12. V § 43 ods. 2 a 7, § 44, § 46 ods. 2 a 7 a § 47 sa slovo „stromy“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „dreviny“ v príslušnom tvare.
13. V § 43 ods. 3 a § 46 ods. 3 sa slová „Druhy stromov určené“ nahrádzajú slovami „Zoznam drevín v členení na lesné dreviny a ostatné dreviny určených“.
14. V § 43 ods. 4 a § 46 ods. 4 sa za slovo „zabezpečiť“ vkladajú slová „výsadbu drevín, z ktorých najmenej 60 % musia tvoriť lesné dreviny, a zabezpečiť“, vypúšťajú sa slová „a v členení založenia drevín“ a slovo „nepresiahnu“ sa nahrádza slovom „nepresiahne“.
15. V § 43 ods. 5 a § 46 ods. 5 sa za slovami „odseku 2“ vypúšťa čiarka a slová „3 alebo odseku 4“.
16. V § 44 ods. 2 písm. a) a § 47 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ochrana vysadených drevín