dnes je 3.12.2023

Input:

408/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov

408/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 17. októbra 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 1 písm. a) až f), h) až l), p) a s) zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 78/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky č. 500/2013 Z. z. a vyhlášky č. 136/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 písm. c) sa slovo „colníkmi“ nahrádza slovami „ozbrojenými príslušníkmi finančnej správy“.
2. V § 5 odsek 2 znie:
„(2) V súvislosti s hygienickými alebo protiepidemickými opatreniami môže lekár nariadiť odsúdenému, aby sa oholil a ostrihal.“.
3. V § 7 ods. 1 sa slová „Generálne riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Určený príslušník zboru z generálneho riaditeľstva“, slovo „Ústav“ sa nahrádza slovami „Riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru“ a slová „spravidla určí“ sa nahrádzajú slovami „môže určiť“.
4. V § 7 odsek 4 znie:
„(4) Umiestnenie odsúdeného a zmenu umiestnenia určuje riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru spravidla na návrh umiestňovacej komisie (ďalej len „komisia“), ktorej predsedom je vedúci oddelenia výkonu trestu. Členmi komisie sú pedagóg, psychológ, lekár alebo ďalší zdravotnícky pracovník, sociálny pracovník, príslušník zboru alebo zamestnanec zboru z organizačno-právneho oddelenia, úseku zamestnávania, výroby a odbytu, preventívno-bezpečnostnej služby, oddelenia ochrany alebo ďalší príslušníci zboru alebo zamestnanci zboru určení riaditeľom ústavu. Zdravotnú spôsobilosť na zaradenie do práce posudzuje lekár. Riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru môže v odôvodnených prípadoch určiť zmenu v zložení komisie. Určený príslušník zboru vykoná o rozhodnutí záznam v príslušnej dokumentácii.“.
5. V § 8 ods. 2 sa slová „generálne riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ alebo ním určený príslušník zboru“.
6. V § 8 ods. 4 sa slová „generálne riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ alebo ním určený príslušník zboru“ a slovo „zamietlo“ sa nahrádza slovom „zamietol“.
7. V § 11 odsek 2 znie:
„(2) Do otvoreného oddelenia možno umiestniť odsúdeného po nástupe do výkonu trestu za predpokladu, ak odsúdený vykonáva trest za prečin a nejde o odsúdeného,
a) u ktorého je potrebné uplatniť ďalšie metódy a postupy zaobchádzania v špecializovanom oddiele,
b) ktorému súd nariadil ochranné liečenie ústavným spôsobom, a to sa ešte nevykonalo,
c) ktorý
1. utiekol z výkonu väzby alebo výkonu trestu,
2. sa na útek pripravoval alebo sa o útek pokúsil,
3. sa nedovolene vzdialil z nestráženého pracoviska