dnes je 3.12.2023

Input:

409/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov

409/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 17. októbra 2023,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhlášky č. 361/2008 Z. z., vyhlášky č. 499/2013 Z. z., vyhlášky č. 135/2015 Z. z. a vyhlášky č. 510/2022 Z. z. sa mení takto:
1. V § 58 ods. 5 sa slová „koordinátor pre vzdelávanie“ nahrádzajú slovami „pedagóg vzdelávania“.
2. V prílohe č. 1 druhom bode sa slovo „Viedeonávšteva“ nahrádza slovom „Videonávšteva“.
3. V prílohe č. 1 treťom bode sa slovo „trestu“ nahrádza slovom „väzby“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
 
Jana Dubovcová v. r.