dnes je 25.2.2024

Input:

41/1967 Sb., Vyhláška ministerstva školství, jíž se mění a doplňuje příloha vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)

č. 41/1967 Zb.
[zrušené nepriamo č. 39/1980 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra školství
ze dne 31. března 1967,
jíž se mění a doplňuje příloha vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)
Ministerstvo školství v dohodě se Státní komisí pro vědecké hodnosti stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách:
Čl. I.
Seznam fakult a vědních oborů pro rigorosní zkoušky, tvořící přílohu vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád), se mění a doplňuje takto:
1. Na Universitě Karlově v Praze se na fakultě přírodovědecké vědní obory doplňují o obor „entomologie“.
2. Na Universitě J. Ev. Purkyně v Brně se na fakultě filosofické mění obor „teorie a dějiny germánských literatur“ na obor „teorie a dějiny germánských a románských literatur“.
3. Na Universitě Palackého v Olomouci se na fakultě přírodovědecké vědní obory doplňují o obory „algebra a teorie čísel“ a „organická chemie“ a ruší se obory „hydrogeologie“ a „užitá geologie a užitá geofyzika“.
4. Na Universitě Komenského v Bratislavě se na fakultě přírodovědecké vědní obory doplňují o obory „ekonomická geografie“, „ fyzická geografie“ a „genetika“.
5. Na Universitě P. J. Šafárika v Košicích se
a) na fakultě přírodovědecké vědní obory doplňují o obory „algebra a teorie čísel“, „geometrie“, „matematická analýza“ a „geofyzika“;
b) na fakultě filosofické v Prešově se doplňují vědní obory o obory „jazykověda slovanských jazyků: ukrajinský jazyk“, „dějiny slovenské literatury“, „dějiny slovanských literatur: ruská literatura, ukrajinská literatura“ a „pedagogika“.
6. Zrušuje se ustanovení o stanovení vědních oborů na Vysoké škole politické ÚV KSČ v Praze.
Čl. II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr:
Hájek v. r.