dnes je 28.5.2024

Input:

410/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

410/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
z 13. októbra 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 317/2023 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z., vyhlášky č. 283/2017 Z. z., vyhlášky č. 361/2018 Z. z., vyhlášky č. 129/2019 Z. z., vyhlášky č. 348/2019 Z. z., vyhlášky č. 374/2020 Z. z., vyhlášky č. 238/2021 Z. z., vyhlášky č. 25/2022 Z. z. a vyhlášky č. 87/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písmeno b) znie:
„b) odpustení časti z poskytnutej podpory podľa § 13 ods. 4 zákona a všeobecných podmienkach poskytnutia podpory,“.
2. § 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Podrobnosti o výške podpory
(1) Na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť žiadateľom podľa § 10 ods. 5 zákona úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 180 000 eur na byt, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.
(2) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona možno poskytnúť obci, samosprávnemu kraju alebo neziskovej organizácii podľa § 7 ods.1 písm. f) zákona úver najdlhšie na 40 rokov vo výške
a) 80 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu
1. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % alebo
2. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0 %, ak sa obstaráva nájomný byt v okrese zapísanom v zozname najmenej rozvinutých okresov zverejnenom na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu1ku dňu podania úplnej žiadosti (ďalej len „najmenej rozvinutý okres“),
b) 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 2 000 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, ak je splnená podmienka podľa § 10 ods. 17 zákona
1. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % alebo
2. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0 %, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese.
(3) Ak bolo rozhodnuté o poskytnutí dotácie na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu,1asuma poskytnutého úveru na obstaranie nájomného bytu podľa odseku 2 písm. a) nemôže byť vyššia ako rozdiel medzi obstarávacím nákladom nájomného bytu a výškou dotácie poskytnutej podľa osobitného predpisu.1a
(4) Na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť právnickej osobe podľa