Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

411/2019 Z.z., Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

411/2019 Z. z.
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 26. novembra 2019,
ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 66a ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vzor výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia účastníka doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „výpis účastníka“), ktorý sa zasiela účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“), je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Vzor výpisu z osobného účtu a výkazu dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „výpis poberateľa dávky“), ktorý sa zasiela poberateľovi dávky doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „poberateľ dávky“), je uvedený v prílohe č. 2.
Pravidlá na určenie prognóz
dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia
§ 3
(1) Výpis účastníka obsahuje informácie o prognózach dôchodkových dávok doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „dôchodková dávka“), ktoré vychádzajú z možných ekonomických scenárov zahŕňajúcich pesimistický scenár, základný scenár a optimistický scenár.
(2) Prognózy dôchodkových dávok sa zostavujú na základe
a) príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) účastníka podľa odseku 3,
b) príspevkov zamestnávateľa podľa odseku 4,
c) sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona,
d) syntetického ukazovateľa rizika1) doplnkového dôchodkového fondu účastníka,
e) veku
1. podľa § 4 ods. 2, ak účastník uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len „účastnícka zmluva“), ktorej súčasťou nie je dávkový plán alebo
2. podľa § 4 ods. 2 a 4, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva prácu podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona (ďalej len „riziková práca“),
f) veku podľa § 4 ods. 3, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a veku podľa § 4 ods. 2,
g) veku
1. podľa § 4 ods. 3 a 4, ak ide o účastníka uvedeného v § 86 ods. 1 prvej vete zákona a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, a veku podľa § 4 ods. 2 alebo
2. podľa § 4 ods. 3 a 5, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a účastník má na osobnom dôchodkovom účte najmenej jeden príspevok označený zamestnávateľom spôsobom, ktorý vyjadruje
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore