dnes je 3.12.2023

Input:

414/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

414/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 23. októbra 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 97 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 447/2020 Z. z., vyhlášky č. 152/2022 Z. z., vyhlášky č. 188/2022 Z. z., vyhlášky 386/2022 Z. z. a vyhlášky č. 313/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písm. l) časť vety za bodkočiarkou znie: „ak centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou, program centra obsahuje aj
1. minimálny počet hodín a maximálny počet hodín vykonávania jednotlivých opatrení a odborných metód práce priamo s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami v závislosti od cieľovej skupiny, pre ktorú sú vykonávané,
2. informáciu o tom, že centrum ponúka vykonávanie opatrení a odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami v súvislosti s rozvodom rodičov dieťaťa alebo rozchodom rodičov dieťaťa a spôsob informovania o vyťaženosti centra pre vykonávanie jednotlivých opatrení a odborných metód práce, ak je účelom centra aj vykonávanie takýchto opatrení a odborných metód práce,“.
2. V § 1 písm. y) sa za slovami „medzi deťmi“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „plnoletými fyzickými osobami alebo medzi plnoletými fyzickými osobami a zamestnancami centra a opisu techník deeskalácie konfliktných situácií a agresívneho správania.“.
3. V § 2 písm. u) sa slová „a medzi týmito deťmi a zamestnancami centra“ nahrádzajú slovami „medzi plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program, a medzi týmito deťmi alebo týmito plnoletými fyzickými osobami a zamestnancami centra, a opis techník deeskalácie konfliktných situácií a agresívneho správania“.
4. V § 7 ods. 2 písm. a) druhom bode sa slová „vykonávajú sa aj odborné metódy fyzioterapie“ nahrádzajú slovami „poskytuje sa fyzioterapeutická starostlivosť“.
5. V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c),